Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Door deze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Accepteer

1.Alle commerciële transacties tussen de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD

PRODUCTS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Gullegem), Oostlaan 4, BTW BE 0863.817.959, RPR Kortrijk (hierna “IWP”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen IWP en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

IWP houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

2. Een offerte van IWP is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de goederen zijn louter indicatief.

Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt niet voor volgende bestellingen.

Offertes omvatten enkel die goederen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door een persoon bevoegd om IWP te verbinden.

De vertegenwoordigers/agenten van IWP zijn niet gemachtigd in haar naam verbintenissen aan te gaan.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de opdracht na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen.

Bij annulatie van een opdracht of aankoop, zelfs gedeeltelijk, behoudt IWP zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 30% van de prijs van de geannuleerde opdracht of aankoop met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht voor IWP op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals doch niet beperkt tot de kost der bestelde materialen of goederen.

4. Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering.

Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling, annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van IWP.

Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.

IWP is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van IWP, de klant of enige andere derde.

Overschrijding van de levertermijn ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. Een gebrekkige of onvolledige levering kan noch de terughouding, noch de vertraging van de verschuldigde geldsommen wettigen.

5. Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van IWP de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, lock-out, laattijdige verscheping, wijziging van douanetarieven, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, het in gebreke blijven van de klant om IWP de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht, het krijgen van foutieve inlichtingen, de levering van niet voldoende of niet-geschikte grondstoffen door de klant), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Ze geven IWP het recht de herziening, schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd DAP (Incoterms 2010) op de aangegeven plaats van bestemming. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering van de goederen. Eventuele bijkomende kosten van in ontvangst name van de goederen zijn steeds ten laste van de klant.

De klant dient aan de levering mee te werken en de goederen op de aangegeven plaats en tijdstip in ontvangst nemen.

Indien de klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de levering van de goederen, is IWP gerechtigd voor rekening en risico van de klant terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen. Alle kosten voor opslag bij niet tijdige afname, waaronder in ieder geval wordt begrepen zonder evenwel beperkt te zijn tot transport- en opslagkosten, komen voor rekening van de klant.

7. De goederen worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de koper alle redelijke maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de goederen en/of oppervlaktebehandeling geschikt zijn voor zijn specifieke producten, toepassingen en productiemethoden. De goederen worden uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant gebruikt, die alle directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook op zich neemt. IWP verstrekt in dit opzicht geen enkele garantie

Monsters en stalen zijn vrijblijvende zichtmonsters. Bij een koop op monster en/of staal worden afwijkingen die in de branche gebruikelijk zijn, of

die binnen het kader van de normale productie vallen, voorbehouden.

De producten van IWP betreffen een natuurproduct en worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Kleine variaties in onder meer kleur, patroon of structuur zijn steeds mogelijk. Dergelijke geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor de klant geen grond kunnen vormen voor klachten, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de bestelling.

8. De klant moet direct bij de levering een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.

De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor aanwending/verwerking schriftelijk aan IWP over te maken.

De verplichtingen van IWP met betrekking tot voormelde zichtbare gebreken beperkt zich tot het vervangen van ontbrekende, gebrekkige of niet met de bestelling overeenkomende goederen door goederen in voorraad in zoverre deze beschikbaar en voorradig zijn. Dit met uitsluiting van elke vergoeding voor directe of indirecte schade of voor het niet voorhanden zijn van goederen met dezelfde eigenschappen en/of afmetingen.. Tevens kan IWP, naar keuze van de klant, de met een gebrek behepte goederen in de zin van deze clausule terugnemen en crediteren.

9. Elke klacht wegens verborgen gebreken, in het bijzonder met betrekking tot gebreken die pas tijdens of na verwerking aan het licht komen, dient op straffe van verval via aangetekende zending, met duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem, te worden gemeld binnen de 10 werkdagen na ontdekking en uiterlijk binnen een termijn van zes maanden na levering zonder dat deze termijn evenwel de garantietermijn zal overschrijden die IWP van haar leverancier(s) ontvangt..

Er wordt geen garantie gegeven op goederen die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op andere wijze buiten de specificaties zijn gevallen ten gevolge van veroudering, vochtopname of andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens opslag of gebruik van de betrokken goederen.

Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende goederen onmiddellijk te

staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

Voorts behoudt IWP zich het recht voor steeds een onderzoek van de klacht (te laten) verrichten en is de klant gehouden alle door IWP voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen. Dit onder meer door IWP in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

Eventuele terugzending van de door IWP geleverde goederen gebeurt in gezamenlijk overleg

en dient eerst schriftelijk door IWP te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de klant worden doorgerekend.

IWP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig tijds- en of productie verlies die mogelijkerwijze kan ontstaan door de bovenstaande klacht.

IWP kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor:

(i) gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of grondstoffen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;

(ii) gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de klant of diens personeel;

(iii) gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht.

. Geen aanspraak op

vrijwaring door IWP voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van één van voormelde termijnen.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die IWP aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van IWP beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende goederen, met creditering aan de klant.

11. Met uitzondering van de vrijwaring door IWP volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van IWP beperkt tot de factuurwaarde van de door IWP geleverde goederen en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

IWP is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

IWP is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Het bestemmen van de goederen door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. IWP kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

12. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van IWP exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, reis en verplaatsings-, verzekerings- en administratiekosten.

Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijziging van leverancier(s), evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, geven IWP de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

IWP behoudt zich steeds het recht voor aan de klant bij opdrachten of bestellingen (i) aan de klant integrale betaling of (ii) een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Ingeval de klant weigert hierop in te gaan, behoudt IWP zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

13. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van IWP steeds integraal betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van IWP en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

Enig wisselkoersrisico is steeds ten laste van de klant. Ongeacht de betalingswijze blijft de oorspronkelijke overeenkomst en de verbintenissen daarin opgenomen bestaan.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand, (waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd) en bovendien het verschuldigde bedrag, verhoogd met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van IWP om een hogere schadevergoeding te eisen.

Indien IWP na de overeengekomen betalingstermijn incassomaatregelen moet nemen, is de klant een vergoeding voor deze invorderingskosten verschuldigd, dewelke forfaitair wordt vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.

Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan IWP te voldoen, behoudt IWP zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 3 is verschuldigd.

Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom.

14. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen IWP en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen IWP en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

15. De goederen die door IWP worden aangeleverd blijven eigendom van IWP tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

De verwerking van de goederen door de klant brengt geen eigendomsoverdracht teweeg. Indien bij de verwerking van de goederen eveneens andere producten worden verwerkt die noch aan de koper, noch aan IWP toebehoren, wordt IWP mede-eigenaar van het nieuwe product ter hoogte van de waarde van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt.

Indien de klant wenst over te gaan tot verkoop van de verwerkte goederen, zal hij het bedrag dat hij ontvangt voor de, al dan niet bewerkte, goederen waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan IWP laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor IWP ten belope van de waarde van de goederen waarop dit eigendomsrecht rust.

Eens de goederen door IWP geleverd zijn aan de klant, is IWP niet meer aansprakelijk voor enig verlies- en vernietigingsrisico, zoals daar zijn beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud.

Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat IWP altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de goederen op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover IWP.

16. De klant geeft aan IWP de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door IWP aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen IWP en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van IWP meer wenst te ontvangen, dient de klant IWP hiervan op de hoogte te brengen.

17. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules

Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag. Tevens heeft IWP steeds de mogelijkheid om in geschillen een bemiddelaar aan te stellen.

Afgezien van dwingende wettelijke bepalingen en/of specifieke bepalingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst dan wel een specifieke overeenkomst tussen IWP en de klant die een andere termijn voorschrijven, verjaren alle vorderingen tegen IWP, twaalf maanden na de levering. De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.

18. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met IWP. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een modaliteit naar de klant toe.

Contacteer ons voor een offerte op maat